Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Geen enkele verkoopsvoorwaarde van de klant overschrijft onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen. 
De site en online shop is een onderdeel van Mares, met maatschappelijke zetel in Sint Martens Leerne, Gaston Baertstraat 3 

1. Alle betaling moeten op voorhand gebeuren. Alleen overheidsbedrijven en multinationals kunnen een betaaluitstel aanvragen. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van € 50 en zijn er nalatigheidsinteresten van 12 % verschuldigd of de wettelijke interest zoals voorzien door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien die hoger zou zijn.

3. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. De levertermijn begint te lopen na goedkeuring van de klant en de betaling van de gevraagde betaling. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij gevallen van overmacht, zoals oorlogen, natuurrampen, stakingen, brand, douane-acties e.d. kan er geen schadeclaim geëist worden en zal alles geleverd worden volgens de snelste manier, indien nog mogelijk. 

5. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De verzending van de goederen gebeurt uitdrukkelijk op vraag en verantwoordelijkheid van de klant.

6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 7 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Online orders vallen onder de regel van het herroepingsrecht. Dit geldt enkel voor onbedrukte goederen. (zie herroepingsrecht)

7. Verborgen gebreken kunnen slechts tot eventueel vervanging (of een gelijkaardig product) aanleiding geven indien zij binnen de 7 dagen na de levering ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn en moeten in volledige aantallen en verpakkingen terug gegeven worden op het handelsadres van Mares.
Mares kan de klant doorverwijzen naar de fabrikant of grootverdeler van het desbetreffende merk of product.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

9. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

10. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

11. Door het online systeem ziet de koper in de meeste gevallen de huidige voorraad, dus alle bestelde goederen zijn normaal gezien dan op het ogenblik van order in voorraad. Door het tijdsverschil tussen aanmaak van het order en de betaling door de klant kan er een stockwissel zijn waardoor er misschien geen voorraad meer is. Deze goederen/artikelen worden gecrediteerd en terugbetaald (na betaling) op uw factuur waarbij de koper de keuze heeft een alternatief product opnieuw te bestellen of te wachten op nieuwe voorraad. In beide gevallen beschouwen wij dit als een volledig nieuw order. Bij de aanwezigheid van de “laatste stukken” kan door een foute stock-telling de voorraad toch op “nul” staan. Daarbij geldt ook de hogervermelde regel.

12. Prijzen op onze site: De verkoop van de producten op deze site is vooral gericht naar bedrijven en voor export. De site toont daarom in de meeste gevallen alle prijzen inclusief en exclusief btw. Bij afrekening ziet u altijd de totale prijs incl. btw en eventuele kosten volgens land v/d klant. (bv. verzending, Bebat, Recupel voor Belgische klanten) 

13. Landen waarin Mares werkt:  Online orders worden enkel naar de landen van de Benelux verzonden. Uitzonderingen moeten aangevraagd worden.
 

15. Mares behoudt het recht online orders te weigeren op basis van o.a. een vermoeden van frauduleuze gedragingen of andere verdachte handelingen.

V. 01/07/2021

Winkelwagen